≡ Menu

Major chord Charts

All Major triad chords

Basic chord Formula Notes Root note 3rd note 5th note
A Major chord 1 – 3 – 5 A – C# – E A C# E
Bb Major chord 1 – 3 – 5 Bb – D – F Bb D F
B Major chord 1 – 3 – 5 B – D# – F# B D# F#
C Major chord 1 – 3 – 5 C – E – G C E G
C# Major chord 1 – 3 – 5 C# – E# – G# C# E# G#
D Major chord 1 – 3 – 5 D – F# – A D F# A
Eb Major chord 1 – 3 – 5 Eb – G – Bb Eb G Bb
E Major chord 1 – 3 – 5 E – G# – B E G# B
F Major chord 1 – 3 – 5 F – A – C F A C
F# Major chord 1 – 3 – 5 F# – A# – C# F# A# C#
G Major chord 1 – 3 – 5 G – B – D G B D
G# Major chord 1 – 3 – 5 G# – B# – D# G# B# D#