Chord Dictionary

A chords | Bb chords | B chords | C chords | C# chords | D chords
Eb chords | E chords | F chords | F# chords | G chords | Ab chords

——————————————————————————

Major chords
5th power chords
suspended 4th chords
Major (add 9) chords
Major 7th chords
Major 7th sharp 11th chords
Major 9th chords
Major 13th chords

——————————————————————————

minor chords
minor (add 9th) chords
minor (add 11th) chords
minor 6th chords
minor 6th / 9th chords
minor 7th chords
minor 9th chords
minor 13th chords

——————————————————————————

Dominant 7th chords
7th suspended 4th chords
9th chords
9th suspended 4th chords
11th chords
13th chords

——————————————————————————

diminished chords

——————————————————————————

Augmented chords
7th #5th chords
7th ♭9th chords
minor / Major 7th chords
minor 9th ♭5th chords
minor 9th / Major 7th chords